zavrieť článok

3. Právna forma eshopu, DPH

Už viete, čo budete predávať, máte nápad a teraz je potrebné ujasniť si, ako to bude s DPH, a dať tomu nejakú tú právnu formu. Stojíte pred rozhodnutím, či byť platiteľom alebo neplatcom DPH a akú právnu formu vášmu podnikania dať. V zásade máte niekoľko možností. Skúsme sa na ne pozrieť.

Podnikanie na živnostenský list

Ide o najjednoduchšiu formu podnikania. U drvivej väčšiny typov podnikania na internete vám postačí jeden živnostenský list na živnosť "Maloobchodný predaj". Ide o voľnú živnosť, teda nie je potreba dokladať žiadne osvedčenie v odbore alebo niečo podobné.

K vybaveniu živnostenského listu budete potrebovať

 • 5 EUR ako poplatok živnostenskému úradu,

Živnostenský list je vystavený väčšinou do týždňa.

Za hlavnú nevýhodu podnikania na živnostenský list možno považovať, že ako živnostník ručíte za svoje podnikanie celým svojím majetkom. Ak teda budete podnikať v odbore, kde je pomerne veľká šanca, že sa niečo nepodarí, skúste zvážiť inú formu (napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným, kde ručíte "len" do výšky nesplateného vkladu do spoločnosti).

Ďalej potom musíte počítať s tým, že ako živnostník budete za seba (a prípadne za svojich zamestnancov) platiť sociálne a zdravotné poistenie.

Avšak bežná živnosť je u väčšiny podnikanie (zvlášť v jeho počiatku) dobrá varianta. Nie je nákladné ju získať a môžete začať prakticky okamžite.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ide o pravdepodobne najpraktickejšiu formu podnikania na internete. Získať spoločnosť s ručením obmedzeným možno v zásade dvoma spôsobmi.

Založenie novej spoločnosti

V prípade, že chcete mať istotu, že vaša spoločnosť nefiguruje na žiadnych zoznamoch dlžníkov a podobne, je najvhodnejšie riešenie založiť si novú spoločnosť. Založenie spoločnosti nie je zas tak náročný úkon, je potreba zaistiť živnostenské listy na všetky aktivity novej spoločnosti, výpisy z registra trestov všetkých spoločníkov, ďalej potom navštíviť notársku kanceláriu, alebo právnickú firmu, pre vypracovanie spoločenskej zmluvy. Nakoniec (väčšinou notár) všetko odošle na obchodný register, kde po potvrdení o vklade základného imania (v súčasnosti je to 5-tisíc EUR), dôjde k zápisu spoločnosti do obchodného registra. Založenie vlastnej s.r.o. vyjde na cca 200 EUR až  500 EUR.

Kúpa už existujúcej spoločnosti

Táto forma obstarania s.r.o. je rýchlejšia, než založenie novej spoločnosti a je s ňou spojené aj menšie papierovanie. V prípade, že sa pre túto formu rozhodnete, odporúčam preveriť IČO vo všetkých možných registroch, či nie je vedená ako dlžník, alebo či nemá záväzky voči iným subjektom.

Ak vám predaj bude sprostredkovávať spoločnosť, väčšinou dáva osvedčenie o tom, že spoločnosť nefiguruje ako dlžník.

Náklady na nákup spoločnosti sa spravidla pohybujú okolo 500 EUR.

Ručenie pri s.r.o.

V prípade, že sa firma dostane do problémov, za hlavnú výhodu sro možno považovať, že spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky "len" do výšky svojho majetku.

Akciová spoločnosť

V internetovom obchodovaní nejde o úplne bežnú formu podnikania. Spravidla ju riešia len veľké subjekty a internetové obchody, pre ktoré už s.r.o. nie je dostačujúca.

Iné právne formy

Pre podnikanie na internete nie sú ďalšie formy podnikania príliš vhodné. Môže ísť napríklad o združenie fyzických osôb, verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť. Pre podnikanie na internete - teda pre internetové obchody sa to však príliš nehodí.

Akú právnu formu teda zvoliť?

 • Najjednoduchšia cesta je zvoliť formu živnostenského listu. Je to najrýchlejšie a do začiatku podnikania postačujúce,
 • Niekedy počas prvého roka, keď sa eshop začne rozbiehať, je vhodné začať premýšľať o transformácii na s.r.o.,
 • Založenie s.r.o. je pomerne jednoduché a rýchle,

Máte vybrané akú právnu formu zvolíte? Poďme prebrať ďalšiu kľúčovú právnu oblasť a tou je DPH.

Dôležité skutočnosti o DPH

 • DPH tvorí jeden z najdôležitejších príjmov štátneho rozpočtu,
 • Má nestálu hodnotu, často dochádza k zmene sadzieb,
 • Aktuálne sadzby: znížená 15%, základná sadzba 20%,

Pre koho je registrácia k DPH povinná?

Povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty má zdaniteľná osoba, ktorá má na Slovensku miesto podnikania alebo bydlisko a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch dosiahla obrat 49 790 €.

Podať žiadosť o registráciu musí najneskôr do 20. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol dosiahnutý spomínaný obrat.

Ak podnikajú osoby spoločne na základe zmluvy o združení alebo inej zmluvy a dosiahnu celkový obrat 49 790 € sú povinné podať žiadosť o registráciu pre daň. Do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania. Žiadosť podávajú osoby jednotlivo. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, uzavrie zmluvu o združení s platiteľom dane, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň najneskôr do desiatich dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.

Ak nakupujete služby zo zahraničia, je registrácia k dani tiež povinná

Každý podnikateľ (vlastník IČ), ak nakupuje službu zo zahraničia (napríklad prenájom e-shopu od Shoptet z ČR do SK), sa stáva automaticky identifikovanou osobou, teda je povinný registrovať sa k dani a odvádzať DPH.

Kedy sa stáva platiteľ dane, čiže zjednodušene podnikateľ, identifikovanú osobou je uvedené v zákone o DPH v § 7 a ďalej.

§ 7a

(1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

(2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

(3) Daňový úrad je povinný osobu podľa odseku 1 alebo 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Dobrovoľná registrácia platcu DPH

Je dobré si spočítať, či sa vám náhodou neoplatí sa k DPH prihlásiť. Môžete sa totiž zaregistrovať ako platca DPH dobrovoľne, čo môže byť vhodné, ak sú medzi vašimi zákazníkmi významnejšie firmy - platcovia DPH. Čo vám z registrácii k platiteľstvu plynú za povinnosti?

 • Odporúčam si najať účtovníka, než sa snažiť ušetriť pár korún a riskovať príchod kontroly a potom vysoké pokuty,
 • Ako platca DPH ste povinní viesť evidenciu k DPH.

Zákon nešpecifikuje, ktoré dopĺňajúce informácie musí FÚ pri dobrovoľnej registrácii požadovať. Väčšinou sa však môže jednať o doloženie napríklad nájomnej zmluvy sídla spoločnosti alebo prevádzkárene, zmluvy o bankovom účte, podrobnejší rozpis činností, uvedenie kľúčových zákazníkov a dodávateľov, predloženie už vystavených faktúr, podnikateľský zámer a pod.. Všeobecne sa dá povedať, že je čisto na vás, aby ste preukázal dôveryhodne, že uskutočňujete alebo budete uskutočňovať zdaniteľné plnenia.

Ads, Facebook reklama a DPH

Zadávateľ reklamy Google Ads, Facebooku či prípadne inej podobnej služby poskytovanej firme sídliacej v inej krajine EÚ je povinný:

 1. pred začatím zadávania reklamy sa zaregistrovať na svojom daňovom úrade - opäť nie však ako platiteľ DPH, ale ako “osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH”. Ešte raz zvýrazňujem: ešte pred začiatkom celého vzťahu s Googlom či Facebookom. Takýto registrovaný podnikateľ dostane IČ DPH rovnako ako plnohodnotný platiteľ DPH, líši sa však od neho systémom fungovania i v mnohých povinnostiach.
 2. musí podať daňové priznanie k DPH po skončení každého mesiaca, v ktorom prijal službu, na základe ktorej mu vzniká povinnosť platiť DPH. Prijatím služby je aj kúpa reklamy v Google Adwords či od Facebooku. Službu musí zaplatiť za cenu bez DPH a DPH je povinný platiť na slovenskom daňovom úrade.  Dodávateľ z inej krajiny EÚ (Google alebo Facebook) by mal dostať informáciu, že máte  pridelené IČ DPH (napr. ju zadáte v administrácii) a službu vám fakturuje za cenu bez DPH. Ak by ste IČ DPH nemali alebo službu neprijímate na podnikateľské účely, reklama by mala byť vyfakturovaná za cenu vrátane DPH.
 3. musí zaplatiť DPH vyplývajúcu z tohto daňového priznania – v rovnakom termíne ako podať daňové priznanie, teda do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.
 4. musí v rámci svojho účtovníctva viesť tieto evidencie:
 • evidencia o službách, ktoré prijal a bol rovnako povinný zaplatiť DPH,
 • evidencia o službách, ktoré naopak poskytol odberateľom v EÚ. Pri týchto službách neplatí DPH a uvádza ich v súhrnom výkaze – teda napr. Google Adsense či akákoľvek iná služba poskytnutá do krajiny EÚ (copywriting, priama reklama, programovanie atď.),
 • evidencia o prípadných nákupoch tovaru, ktoré sa rozhodol samozdaniť.

Ako funguje neplatca DPH?

 • DPH vôbec neriešite,
 • DPH platíte v celkovej sume a nikto vám ho nevracia,
 • Nakupujete s DPH,
 • Na vašich faktúrach sa neobjaví ani zmienka o DPH (okrem vety "nie som platca DPH") a v hlavičke bude uvedené "Faktúra",
 • Neplatca si vedie iba daňovú evidenciu.

Účtovníctvo

Nezáleží akou formou podnikáte (živnosť, s.r.o., akciová spoločnosť, atď..), musíte si viesť účtovníctvo. K vedeniu účtovníctva len jedna rada: dobrý účtovník vám dokáže ušetriť peniaze, ktoré môžete ďalej investovať a docieliť rýchlejší rast vášho eshopu.

Zaujímavé odkazy

Autorom článku je

Jan Matějíček Jan Matějíček Advokát
www.akvpraze.cz

Informujte svojich priateľov:

 
 

Založte si zcela ZDARMA na zkoušku testovací e-shop v naší službě Shoptet.cz

Nevypĺňajte toto pole:
 
 

Modul nie je aktívny.

 
Sprievodca úspešného eshopára