zavrieť článok

3. Právna forma eshopu, DPH

Už viete, čo budete predávať, máte nápad a teraz je potrebné ujasniť si, ako to bude s DPH, a dať tomu nejakú tú právnu formu. Stojíte pred rozhodnutím, či byť platiteľom alebo neplatcom DPH a akú právnu formu vášmu podnikania dať. V zásade máte niekoľko možností. Skúsme sa na ne pozrieť.

Podnikanie na živnostenský list

Jedná sa o najjednoduchšiu formu podnikania. U drvivej väčšiny typov podnikania na internete vám postačí jeden živnostenský list na živnosť "Maloobchodný predaj". Ide o voľnú živnosť, teda nie je potreba dokladať žiadne osvedčenie v odbore alebo niečo podobné.

K vybaveniu živnostenského listu budete potrebovat

 • 5 EUR ako poplatok živnostenskému úradu,

Živnostenský list je vystavený väčšinou do týždňa.

Za hlavnú nevýhodu podnikania na živnostenský list možno považovať, že ako živnostník ručíte za svoje podnikanie celým svojím majetkom. Ak teda budete podnikať v odbore, kde je pomerne veľká šanca, že sa niečo nepodarí, skúste zvážiť inú formu (napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným, kde ručíte "len" do výšky nesplateného vkladu do spoločnosti).

Ďalej potom musíte počítať s tým, že ako živnostník budete za seba (a prípadne za svojich zamestnancov) platiť sociálne a zdravotné poistenie.

Avšak bežná živnosť je u väčšiny podnikanie (zvlášť v jeho počiatku) dobrá varianta. Nie je nákladné ju získať a môžete začať prakticky okamžite.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ide o pravdepodobne najpraktickejšiu formu podnikania na internete. Získať spoločnosť s ručením obmedzeným možno v zásade dvoma spôsobmi.

Založenie novej spoločnosti

V prípade, že chcete mať istotu, že vaša spoločnosť nefiguruje na žiadnych zoznamoch dlžníkov a podobne, je najvhodnejšie riešenie založiť si novú spoločnosť. Založenie spoločnosti nie je zas tak náročný úkon, je potreba zaistiť živnostenské listy na všetky aktivity novej spoločnosti, výpisy z registra trestov všetkých spoločníkov, ďalej potom navštíviť notársku kanceláriu, alebo právnickú firmu, pre vypracovanie spoločenskej zmluvy. Nakoniec (väčšinou notár) všetko odošle na obchodný register, kde po potvrdení o vklade základného imania (v súčasnosti je to 5-tisíc EUR), dôjde k zápisu spoločnosti do obchodného registra. Založenie vlastnej s.r.o. vyjde na cca 200 EUR až  500 EUR.

Kúpa už existujúcej spoločnosti

Táto forma obstarania s.r.o. je rýchlejšia, než založenie novej spoločnosti a je s ňou spojené aj menšie papierovanie. V prípade, že sa pre túto formu rozhodnete, odporúčam preveriť IČO vo všetkých možných registroch, či nie je vedená ako dlžník, alebo či nemá záväzky voči iným subjektom.

Ak vám predaj bude sprostredkovávať spoločnosť, väčšinou dáva osvedčenie o tom, že spoločnosť nefiguruje ako dlžník.

Náklady na nákup spoločnosti sa spravidla pohybujú okolo 500 EUR.

Ručenie pri s.r.o.

V prípade, že sa firma dostane do problémov, za hlavnú výhodu sro možno považovať, že spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky "len" do výšky svojho majetku.

Akciová spoločnosť

V internetovom obchodovaní nejde o úplne bežnú formu podnikania. Spravidla ju riešia len veľké subjekty a internetové obchody, pre ktoré už s.r.o. nie je dostačujúca.

Iné právne formy

Pre podnikanie na internete nie sú ďalšie formy podnikania príliš vhodné. Môže ísť napríklad o združenie fyzických osôb, verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť. Pre podnikanie na internete - teda pre internetové obchody sa to však príliš nehodí.

Akú právnu formu teda zvoliť?

 • Najjednoduchšia cesta je zvoliť formu živnostenského listu. Je to najrýchlejšie a do začiatku podnikania postačujúce,
 • Niekedy počas prvého roka, keď sa eshop začne rozbiehať, je vhodné začať premýšľať o transformácii na s.r.o.,
 • Založenie s.r.o. je pomerne jednoduché a rýchle,

Máte vybrané akú právnu formu zvolíte? Poďme prebrať ďalšiu kľúčovú právnu oblasť a tou je DPH.

Dôležité skutečnosti o DPH

 • DPH tvorí jeden z najdôležitejších príjmov štátneho rozpočtu,
 • Má nestálu hodnota, často dochádza k zmene sadzieb,
 • Aktuálne sadzby: znížená 15%, základná sadzba 20%,

Pre koho je registrácia k DPH povinná?

Povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty má zdaniteľná osoba, ktorá má na Slovensku miesto podnikania alebo bydlisko a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch dosiahla obrat 49 790 €.

Podať žiadosť o registráciu musí najneskôr do 20. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol dosiahnutý spomínaný obrat.

Ak podnikajú osoby spoločne na základe zmluvy o združení alebo inej zmluvy a dosiahnu celkový obrat 49 790 € sú povinné podať žiadosť o registráciu pre daň. Do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania. Žiadosť podávajú osoby jednotlivo. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, uzavrie zmluvu o združení s platiteľom dane, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň najneskôr do desiatich dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.

Ak nakupujete služby zo zahraničia, je registrácia k dani tiež povinná

Každý podnikateľ (vlastník IČ), ak nakupuje službu zo zahraničia (napríklad prenájom e-shopu od Shoptet z ČR do SK), sa stáva automaticky identifikovanou osobou, teda je povinný registrovať sa k dani a odvádzať DPH.

Kedy sa stáva platiteľ dane, čiže zjednodušene podnikateľ, identifikovanú osobou je uvedené v zákone o DPH v § 7 a ďalej.

§ 7a

(1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

(2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

(3) Daňový úrad je povinný osobu podľa odseku 1 alebo 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Dobrovoľná registrácia platcu DPH

Je dobré si spočítať, či sa vám náhodou neoplatí sa k DPH prihlásiť. Môžete sa totiž zaregistrovať ako platca DPH dobrovoľne, čo môže byť vhodné, ak sú medzi vašimi zákazníkmi významnejšie firmy - platcovia DPH. Čo vám z registrácii k platiteľstvu plynú za povinnosti?

 • Odporúčam si najať účtovníka, než sa snažiť ušetriť pár korún a riskovať príchod kontroly a potom vysoké pokuty,
 • Ako platca DPH ste povinní viesť evidenciu k DPH.

Zákon nešpecifikuje, ktoré dopĺňajúce informácie musí FÚ pri dobrovoľnej registrácii požadovať. Väčšinou sa však môže jednať o doloženie napríklad nájomnej zmluvy sídla spoločnosti alebo prevádzkárene, zmluvy o bankovom účte, podrobnejší rozpis činností, uvedenie kľúčových zákazníkov a dodávateľov, predloženie už vystavených faktúr, podnikateľský zámer a pod.. Všeobecne sa dá povedať, že je čisto na vás, aby ste preukázal dôveryhodne, že uskutočňujete alebo budete uskutočňovať zdaniteľné plnenia.

Adwords, facebook reklama a DPH

Zadávateľ reklamy Google Adwords, Facebooku či prípadne inej podobnej služby poskytovanej firme sídliacej v inej krajine EÚ je povinný:

 1. pred začatím zadávania reklamy sa zaregistrovať na svojom daňovom úrade - opäť nie však ako platiteľ DPH, ale ako “osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH”. Ešte raz zvýrazňujem: ešte pred začiatkom celého vzťahu s Googlom či Facebookom. Takýto registrovaný podnikateľ dostane IČ DPH rovnako ako plnohodnotný platiteľ DPH, líši sa však od neho systémom fungovania i v mnohých povinnostiach.
 2. musí podať daňové priznanie k DPH po skončení každého mesiaca, v ktorom prijal službu, na základe ktorej mu vzniká povinnosť platiť DPH. Prijatím služby je aj kúpa reklamy v Google Adwords či od Facebooku. Službu musí zaplatiť za cenu bez DPH a DPH je povinný platiť na slovenskom daňovom úrade.  Dodávateľ z inej krajiny EÚ (Google alebo Facebook) by mal dostať informáciu, že máte  pridelené IČ DPH (napr. ju zadáte v administrácii) a službu vám fakturuje za cenu bez DPH. Ak by ste IČ DPH nemali alebo službu neprijímate na podnikateľské účely, reklama by mala byť vyfakturovaná za cenu vrátane DPH.
 3. musí zaplatiť DPH vyplývajúcu z tohto daňového priznania – v rovnakom termíne ako podať daňové priznanie, teda do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.
 4. musí v rámci svojho účtovníctva viesť tieto evidencie:
 • evidencia o službách, ktoré prijal a bol rovnako povinný zaplatiť DPH,
 • evidencia o službách, ktoré naopak poskytol odberateľom v EÚ. Pri týchto službách neplatí DPH a uvádza ich v súhrnom výkaze – teda napr. Google Adsense či akákoľvek iná služba poskytnutá do krajiny EÚ (copywriting, priama reklama, programovanie atď.),
 • evidencia o prípadných nákupoch tovaru, ktoré sa rozhodol samozdaniť.

Ako funguje neplatca DPH?

 • DPH vôbec neriešite,
 • DPH platíte v celkovej sume a nikto vám ho nevracia,
 • Nakupujete s DPH,
 • Na vašich faktúrach sa neobjaví ani zmienka o DPH (okrem vety "nie som platca DPH") a v hlavičke bude uvedené "Faktúra",
 • Neplatca si vedie iba daňovú evidenciu.

Účtovníctvo

Nezáleží akou formou podnikáte (živnosť, s.r.o., akciová spoločnosť, atď..), musíte si viesť účtovníctvo. K vedeniu účtovníctva len jedna rada: dobrý účtovník vám dokáže ušetriť peniaze, ktoré môžete ďalej investovať a docieliť rýchlejší rast vášho eshopu.

Zaujímavé odkazy

Autorom článku je

Jan Matějíček Jan Matějíček Advokát
www.akvpraze.cz

Informujte svojich priateľov:

 
 

Založte si zcela ZDARMA na zkoušku testovací e-shop v naší službě Shoptet.cz

Nevypĺňajte toto pole:
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
 

Diskusia

 • joshua benjamin napísal:
  26.11.20 20:05
  Dobrý deň, potrebujete núdzovú pôžičku alebo chcete komerčnú pôžičku alebo chcete vianočnú pôžičku? môžete nás dnes kontaktovať e-mailom alebo whatsapp? E-mail: joshuabenloancompany@gmail.com WhatsApp: +12094402417 Odpovedať

 • Susan Benson napísal:
  20.11.20 08:54
  Dobrý deň, potrebujete finančnú pomoc? Som Susan Benson. Som veriteľ a tiež finančný konzultant. Potrebujete podnikateľský úver, Osobný úver, Hypotekárny úver alebo pôžičku na dokončenie projektu? ak je vaša odpoveď kladná, odporučím vám, aby ste sa obrátili na moju firmu. Poskytujeme všetky druhy pôžičkových služieb vrátane dlhodobých a krátkodobých pôžičiek. Ak chcete získať viac informácií, napíšte nám prostredníctvom e-mailu: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) alebo mi pošlite správu priamo na WhatsApp prostredníctvom: +447903159998 a okamžite dostanete odpoveď. Sme komplexná spoločnosť poskytujúca finančné služby a zaviazali sme sa, že vám pomôžeme splniť všetky vaše túžby. Špecializujeme sa na poskytovanie riešení štruktúrovaného financovania jednotlivcom a spoločnostiam najefektívnejším a najrýchlejším spôsobom. Tu je niekoľko dôvodov, prečo by ste nás mali ohľadom pôžičky kontaktovať; * Pohodlie - O pôžičku môžete požiadať kedykoľvek a kdekoľvek. * Flexibilná suma - sami sa rozhodnete, koľko si chcete požičať. * Rýchle priame financovanie - získate svoju pôžičku do 24 hodín po schválení. * Flexibilná úroková sadzba vo výške 3%. * Vysoké sadzby schválenia * Flexibilné splácanie - máte šancu zvoliť si dátum splácania, a to buď týždenne, mesačne alebo ročne po dobu 1-30 rokov. * Jednoduchá online aplikácia. * Personalizované vedenie a odbornosť. * Žiadne skryté poplatky Neprídete o príležitosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Kontaktujte moju spoločnosť teraz, môžeme vám pomôcť s pôžičkou, pretože sme pomohli mnohým jednotlivcom a organizáciám, ktoré čelia finančným problémom na celom svete Ak chcete získať viac informácií o našej pôžičkovej ponuke, pošlite nám svoju žiadosť o pôžičku prostredníctvom: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447903159998 Sprostredkovatelia / konzultanti / sprostredkovatelia môžu priviesť svojich klientov a sú 100% chránení. S úplnou dôverou budeme spolupracovať na výhodách všetkých zúčastnených strán. Odpovedať

 • Kate Malone napísal:
  18.11.20 20:14
  Dobrý deň, vážení čitatelia, som Kim Ray pracujúci v Saudskej Arábii, chcem sa s médiom podeliť o krátke svedectvo o tom, ako som získal pôžičku online po spustení z vysokej miery záujmu a bol som online tiež podvodom 1 spoločnosťou menom Ruby Hernendez Úverová spoločnosť, sľúbil som, že nikdy nepožiadam o pôžičku online, až jedného verného dňa, keď jej sestrička pracujúca v tej istej nemocnici s mojou manželkou povedala, ako jej manžel dostal pôžičku, ktorá mu pomohla investovať do podnikania s rastlinným olejom a úroková sadzba bola nízka po diskusii moja žena požiadala o podrobnosti o poskytovateľovi pôžičky a ona jej poskytla e-mail veriteľa zaslaného Bohom, moja manželka mi zaslala podrobnosti a my sme ich kontaktovali prostredníctvom e-mailu; globalprovissioncompany@gmail.com ALEBO Whatsapp: +380660376104 Odpovedať

 • William Rogers napísal:
  17.11.20 13:59
  Požiadajte o urgentnú pôžičku bez bankového prevodu alebo registračných poplatkov 2%. Sme registrovaní súkromní veritelia, sme stopercentne legitímni a čestní. Poskytujeme pôžičky za veľmi nízku úrokovú sadzbu 2% bez registrácie alebo poplatkov za bankový prevod. Viac informácií alebo vyžiadanie Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu {suntrustfinancialhome@gmail.com} ALEBO nám napíšte na WhatsApp +1 929 245 6161 ÚVEROVÉ SLUŽBY K DISPOZÍCII ZAHUDŇAJÚ: * Vianočná pôžička * Obchodné pôžičky. * Osobné pôžičky. * Obchodné pôžičky. * Investičné pôžičky. * Pôžičky na rozvoj. * Akvizičné pôžičky. * Stavebné pôžičky. * Obchodné pôžičky a oveľa viac: Ďalšie informácie a vyžiadanie e-mailov na adrese (suntrustfinancialhome@gmail.com) ALEBO nám napíšte na WhatsApp +1 929 245 6161 Odpovedať

 • Lara Clarence napísal:
  16.11.20 10:50
  Potrebujete dnes rýchlu a legitímnu pôžičku? Ak áno, láskavo kontaktujte lara.clarence@gmail.com E-mail: Lara.clarence@gmail.com Whatsapp: +393510917209 Odpovedať

 • Lara Clarence napísal:
  16.11.20 10:49
  Potrebujete dnes rýchlu a legitímnu pôžičku? Ak áno, láskavo kontaktujte lara.clarence@gmail.com E-mail: Lara.clarence@gmail.com Whatsapp: +393510917209 Odpovedať

 • Lara Clarence napísal:
  16.11.20 10:42
  Potrebujete dnes rýchlu a legitímnu pôžičku? Ak áno, láskavo kontaktujte lara.clarence@gmail.com E-mail: Lara.clarence@gmail.com Whatsapp: +393510917209 Odpovedať

 • albert napísal:
  15.11.20 17:05
  Potrebujete rýchlu dlhodobú alebo krátkodobú pôžičku s relatívne nízkou úrokovou sadzbou už od 2%? Ponúkame podnikateľský úver, osobný úver, domáci úver, auto úver, študentský úver, úver na konsolidáciu dlhov atď. bez ohľadu na vaše kreditné skóre. Zaručene poskytujeme finančné služby našim početným klientom po celom svete. Vďaka našim flexibilným pôžičkovým balíkom možno pôžičky vybaviť a previesť na dlžníka v čo najkratšom možnom čase. Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali a dozvedeli sa viac o poskytovaných pôžičkách. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o našej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať: amaizenloan@yahoo.com Odpovedať

 • ANNIE napísal:
  14.11.20 13:17
  Vážení rodičia, Každému rodičovi na Slovensku s nízkym záujmom ponúkame špeciálnu úverovú ponuku. Tento projekt sme zorganizovali, aby sme pomohli všetkým rodinám na Slovensku, ktoré zápasia s problémami. Naša spoločnosť je ochotná ponúknuť akúkoľvek požadovanú sumu úveru bez akýchkoľvek záruk. Táto ponuka je tiež pre osamelých rodičov. Máte záruku, že získate úver na splácanie svojich dlhov v obrovskej alebo malej výške. rovnako vám môžeme ponúknuť úver na začatie podnikania. Táto ponuka sa skončí v decembri. Naša spoločnosť rozumie účinku, ktorý má korónový vírus. sme ochotní pomáhať všetkým v tomto období lásky, keď sa chystáme sláviť narodenie nášho milovaného Ježiša. začnite posielať svoje žiadosti o úver na adresu info.annie_finance@yahoo.com, odpoveď dostanete čo najrýchlejšie. Nech oslava narodenia Krista prinesie vašej rodine pokoj, uzdravenie a prelom v každej stránke vášho života. Odpovedať

 • anna napísal:
  13.11.20 12:08
  Mám úprimnú recenziu na adresu info.annie_finance@yahoo.com. Po prečítaní príspevku a informácií o ich spoločnosti som poslal e-mail, v ktorom som požiadal o kredit vo výške 40 000 EUR. Právnik spoločnosti poslal všetky svoje postupy a zmluvy o úvere všetky zákonné a podpísané, info.annie_finance@yahoo.com ponúkajú všetky typy úverov s najlepšou sadzbou. práca s info.annie_finance bola skutočne skvelá skúsenosť, táto spoločnosť moje peniaze nepodviedla. Pôvodne som sa bál, že teraz som dostal 40 000 EUR. Mám pozitívne myslenie, že existuje len málo dobrých a čestných úverových spoločností. info.annie_finance@yahoo.com je jednou z najlepších spoločností, ktoré môžete kontaktovať, a nikdy neľutujte. rodičia, ktorí urgentne potrebujú úver, je váš pravý čas na získanie úveru bez strachu a stresu. pošlite svoju žiadosť teraz pred uzamknutím spoločnosti na dovolenku. Odpovedať

 • Jeffrey napísal:
  13.11.20 03:10
  Som šťastná, že som dnes dostala pôžičku od tejto legitímnej spoločnosti po mnohých rokoch finančného poklesu a bola som roztrhnutá, kým som nestretla túto skvelú pani, ktorá mi pomohla s pôžičkou vo výške 12 000,00 dolárov, a všetci žiadatelia o pôžičku by sa mali obrátiť na túto spoločnosť . E-mail: michellefundingservice@outlook.com WhatsApp: +3197010210869 Pošlite jej správu alebo jej zavolajte: +12704183736 Odpovedať

 • Simon napísal:
  12.11.20 14:12
  XMAS JE TU OPÄŤ, NECHAJTE SA ODCHÁDZAŤ, UŽ DNES U NÁS UPLATŇUJTE O VŠETKY DRUHY ÚVERU !!! XMAS DARČEKOVÝ BALÍK ZDARMA PRE ZÁUJEMCOV KLIENTOV. Získať legitímnu pôžičku bol pre klientov vždy obrovský problém ktorí majú finančný problém a potrebujú jeho riešenie. Problematika kreditné skóre a kolaterál sú klientmi vždy obavy z hľadania pôžičky od legitímneho veriteľa. Ale my spôsobili tento rozdiel v pôžičkovom priemysle. Môžeme zariadiť pôžička od 5 000,00 USD do 5 000 000,00 USD už od 2% úrokovej sadzby Prosím, okamžite odpovedzte na tento e-mail: (simonfinnloan.inc@gmail.com) Whatsapp: +393512519268 Odpovedať

 • vera napísal:
  11.11.20 10:51
  Dobrý deň všetkým, tento príspevok si musíte prečítať pre každú osobu, ktorá potrebuje úver. Moja najúprimnejšia rada pre každého, kto potrebuje úver, je tá správna spoločnosť, ktorá sa má kontaktovať, je info.annie_finance@yahoo.com, úprimne hovorím zo skutočnosti, pretože som úspešne získal úver. Dostal som kredit do niekoľkých dní. ich proces je ľahký a priamy. Žiadne klamstvá, žiadna hra. Táto spoločnosť je registrovaná s licenciou a je schopná poskytnúť obrovské a malé množstvo úveru s najlepšou sadzbou. každý, kto prišiel na adresu info.annie_finance@yaoo.com, mal čo povedať. Potrebujete úver na dlhy, účty za podnikanie, auto alebo nemocnicu. už si nerob starosti. pošlite e-mail na adresu info.annie_finance@yahoo.com a získate rýchly a cenovo dostupný úver. Odpovedať

 • Rex napísal:
  10.11.20 23:07
  Potrebujete pôžičku alebo chcete refinancovať svoj domov? Poskytujeme všetky druhy pôžičiek do ktorejkoľvek časti sveta akejkoľvek vážnej a čestnej osobe, vrátane majiteľa malého podniku, v prípade splácania od 1 do 20 rokov, v prípade záujmu nás kontaktujte dnes prostredníctvom: directcredit74@gmail.com alebo WhatsApp Number: +1(504)603-3666 Odpovedať

 • Emília napísal:
  10.11.20 11:27
  Som vďačný Bohu za jeho dobrotu a nekonečnú lásku, som dáma s dvoma krásnymi deťmi, Pred a po druhej vlne pandemického života bolo pre mňa veľmi ťažké. nemám prácu na plný úväzok. bol som za zmenkami, moja posledná dcéra bola operovaná. potreboval som finančnú pomoc. nikto mi nemohol skutočne pomôcť, pretože mojich pár priateľov a členov rodiny malo tiež finančné ťažkosti. Som dobrý kresťan a milujem Boha. Každý deň sa budem modliť k Bohu, aby mi poslal pomocníka. minulý piatok som na tejto stránke hľadal ponuku úverov, narazil som na dámu, ktorá vlastní súkromnú finančnú spoločnosť ponúkajúcu rýchly úver, poslal som svoju žiadosť o úver na adresu info.annie_finance@yahoo.com. môj drahý brat a sestry. táto dáma je veľmi milá a má dobré srdce. odpovedala a venovala sa mi. po niekoľkých málo jednoduchých procesoch dnes úspešne dostávam 30 000 EUR. Viem, že v dnešnej dobe sa online deje veľa zlých vecí. Chápem, že je ťažké dôverovať ľuďom. Ubezpečujem vás, že táto dáma je skutočná a má bázeň pred Bohom a je ochotná pomôcť ľuďom v núdzi. Ak čítate tento príspevok, pošlite e-mail na adresu info.annie_finance@yahoo.com. od tvojej milej sestry, Emília Odpovedať

 • Jeffrey napísal:
  10.11.20 05:19
  Máte ťažkosti so získaním pôžičky na prevádzkový kapitál od miestnych bánk a iných finančných inštitúcií? Táto služba poskytuje finančnú podporu jednotlivcom, podnikateľom a ženám v podnikaní. Ak máte záujem, kontaktujte nás teraz, Pre viac informácií: E-mail: blackstoneinvestment11@gmail.com WhatsApp: +15817012752 Testy alebo volanie: +15817012752 Odpovedať

 • Mike Morgan napísal:
  9.11.20 18:18
  Do you need a genuine Loan to settle your bills and startup business? contact us now with your details to get a good Loan at a low rate of 3% per Annual email us: Do you need Personal Finance? Business Cash Finance? Unsecured Finance Fast and Simple Finance? Quick Application Process? Finance. Services Rendered include, *Debt Consolidation Finance *Business Finance Services *Personal Finance services Help Please write back if interested with our interest rate EMAIL: muthooth.finance@gmail.com Call or add us on what's App +91-7428831341 Odpovedať

 • stefan napísal:
  9.11.20 12:44
  Ó, milý Ježišu, hovorím. Dostal som 60 000 EUR od súkromnej finančnej spoločnosti. Nemohol som zaplatiť svoje dlhy, moja rodina prežívala finančné ťažkosti. Banka na Slovensku mi odmietla schváliť úver. Chystal som sa vzdať, kým si prečítam komentár na tejto stránke a poštová adresa spoločnosti je (info.annie_finance@yahoo.com), táto spoločnosť mi za 2 dni schválila 60 000 eur. Ak máte záujem alebo potrebujete kredit, najlepšou súkromnou spoločnosťou, ktorú môžete kontaktovať, je info.annie_finance@yahoo.com, ich služby sú vynikajúce a skutočne tvrdo pracujú, aby pomohli potrebným. kontaktujte ich ešte dnes o úver. Odpovedať

 • Susan Benson napísal:
  6.11.20 22:34
  Ahoj dámy a páni, potrebujete finančnú pomoc? Som Susan Benson. Som veriteľ a tiež finančný konzultant. Potrebujete podnikateľský úver, Osobný úver, Hypotekárny úver alebo pôžičku na dokončenie projektu? ak je vaša odpoveď kladná, odporučím vám, aby ste sa obrátili na moju firmu. Poskytujeme všetky druhy pôžičkových služieb vrátane dlhodobých a krátkodobých pôžičiek. Ak chcete získať viac informácií, napíšte nám prostredníctvom e-mailu: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) alebo mi pošlite správu priamo na WhatsApp prostredníctvom: +447903159998 a okamžite dostanete odpoveď. Sme komplexná spoločnosť poskytujúca finančné služby a zaviazali sme sa, že vám pomôžeme splniť všetky vaše túžby. Špecializujeme sa na poskytovanie štruktúrovaných finančných riešení pre jednotlivcov a spoločnosti čo najefektívnejším a najrýchlejším spôsobom. Tu je niekoľko dôvodov, prečo by ste nás mali ohľadom pôžičky kontaktovať; * Pohodlie - O pôžičku môžete požiadať kedykoľvek a kdekoľvek. * Flexibilná suma - sami sa rozhodnete, koľko si chcete požičať. * Rýchle priame financovanie - získate svoju pôžičku do 24 hodín po schválení. * Flexibilná úroková sadzba vo výške 3%. * Vysoké sadzby schválenia * Flexibilné splácanie - máte šancu zvoliť si dátum splácania, a to buď týždenne, mesačne alebo ročne po dobu 1-30 rokov. * Jednoduchá online aplikácia. * Personalizované vedenie a odbornosť. * Žiadne skryté poplatky Neprídete o príležitosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Kontaktujte moju spoločnosť teraz, môžeme vám pomôcť s pôžičkou, pretože sme pomohli mnohým jednotlivcom a organizáciám, ktoré čelia finančným problémom po celom svete Ak chcete získať viac informácií o našej pôžičkovej ponuke, pošlite nám svoju žiadosť o pôžičku prostredníctvom: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447903159998 Sprostredkovatelia / konzultanti / sprostredkovatelia môžu priviesť svojich klientov a sú 100% chránení. S úplnou dôverou budeme spolupracovať na výhodách všetkých zúčastnených strán. Odpovedať

 • jackson napísal:
  6.11.20 20:02
  Dobrý deň, som pán jackson, poskytovateľ súkromných pôžičiek, ktorý žije v Taliansku. Dávam pôžičky na celoživotné príležitosti. Potrebujete urgentnú pôžičku na vyrovnanie svojich dlhov alebo potrebujete kapitálovú pôžičku pre svoje podnikanie? Boli ste odmietnutý bankami a inými finančnými inštitúciami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? Už nehľadajte, pretože sme tu, aby sa všetky vaše finančné problémy stali minulosťou. Požičiavame prostriedky od jednotlivcov, ktorí potrebujú finančnú pomoc, majú zlý kredit alebo potrebujú peniaze na platenie účtov, aby sme investovali do podnikania vo výške 2%. Chcem ťa pomocou tohto média informovať, že poskytujeme spoľahlivých a príjemných pomoc a ponúkne pôžičku. ďakujeme, kontaktujte nás ešte dnes na adrese: jacksonloanfirm29@yahoo.com, môžete tiež zavolať priamo do našej centrály na +393511766423 Odpovedať

 • Pamela Raymond napísal:
  6.11.20 19:04
  Dobrý deň, dámy a milí muži, vážne som potreboval urgentnú pôžičku na podporu môjho podnikania a pán Jerry mi dáva, takže ktokoľvek, kto tiež potrebuje urgentnú pôžičku na pomoc svojmu ja, by mal rýchlo poslať e-mailom adresu jeho spoločnosti na e-mail. : globalprovissioncompany@gmail.com ALEBO Whatsapp: +380660376104 Odpovedať

 • Michael loan napísal:
  25.10.20 01:54
  Požiadajte teraz o osobný alebo firemný úver s prijateľnou úrokovou sadzbou 2% so 100% zárukou. Požiadajte teraz a získajte pôžičku do 48 hodín od schválenia, kontaktujte e-mail spoločnosti: [Michael.financial011@gmail.com] Pošlite nám e-mail na adresu: Michael.financial011@gmail.com S Pozdravom Michal Pôžička Odpovedať

 • MARIA napísal:
  23.10.20 02:21
  MÔŽEM SA ÚSMEVOVAŤ S TEJTO ÚVEROVOU SPOLOČNOSŤOU OTEC ZÍSKA PÔŽIČKU Z TEJTO ÚVEROVEJ SPOLOČNOSTI Ukončite svoje finančné starosti Som Anita, s ktorou sa môžeme usmievať PÔŽIČKOVÁ SPOLOČNOSŤ RAMSAY Ja a môj manžel sme dostali pôžičku vo výške 100 000.00 EUR od jeho spoločnosti a dvaja moji kolegovia z Otca dostali predamičný póžný póžičku vo výške 100 000,00 EUR obtiažnosť. Bez možnosti zabezpečenia a prevodu vám odporúčame, aby ste si nevybrali nesprávnu osobu, ak skutočne žiadate or pôžičku v hotovosti na svoj projekt a na akýkoľvek iný účel. uverejňujeme túto správu, pretože Ramsay Roberto PÔŽIČKOVÝ FINANCIÉR spôsobil, že môj otec bol s touto pôžičkou vďačný. Práve prostredníctvom priateľa sa môj otec stretol s týmto čestným a veľkorysým mužom, ktorý nám pomohol získať túto pôžičku. Na reguláciu svojho života potrebujete peniaze, ste zaseknutí, nemáte prístup k bankovým úverom alebo nemáte bankové výhody, potrebujete financovať svoju výstavbu, rozvoj nehnuteľností, založenie vlastného podnikania až po svoje osobné podnikanie, vy videli a potrebujú zarobiť peniaze, zlý úver alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov alebo dlhov. Preto vám odporúčame, aby ste sa kontaktovali a stretli sa s vami ohľadom služieb, ktoré od spoločnosti požadujete. E-mailová adresa: ..... info_ramsayloaninvestment@yahoo.com alebo volacie číslo WhatsApp? 1321-5220-819 Požiadajte ho o ďalšie informácie, b.honest. Kontaktujte I prostredníctvom e-mailu spoločnosti: ... info_ramsayloaninvestment@yahoo.com WhatsApp Call number? 1321-5220-819 S pozdravom Odpovedať

 • Franca Woller napísal:
  21.10.20 23:31
  Prichádza cenovo dostupná a oprávnená pôžička, ktorá zmení váš život na veky vekov, som Franca Woller certifikovaný poskytovateľ pôžičiek, ponúkam pôžičku pre individuálny a verejný sektor, ktorý potrebuje finančnú pomoc, s nízkou úrokovou sadzbou 2%. Zlý úver je prijateľný, podmienky sú veľmi jednoduché a ohľaduplné. V tejto pôžičkovej transakcii nikdy nebudete nič ľutovať, pretože vás rozosmejem. E-mail: (Lendup.credit01@gmail.com) Hľadáte rýchlu a legitímnu pôžičku online, prečo nevyskúšate pôžičkovú spoločnosť Lendup Credit a nezbavíte sa dlhov? pôžička od tejto spoločnosti je stopercentne zaručená a zaručená Poskytli sme viac ako 50 miliárd dolárov na obchodné pôžičky viac ako 25 000 podnikateľom rovnako ako vy. Aby sme vám poskytli správny obchodný úver, aby ste mohli rozvíjať svoje podnikanie, používame našu vlastnú určenú rizikovú technológiu. Naše služby sú rýchle a spoľahlivé, pôžičky sú schválené do 24 hodín od úspešnej žiadosti. Ponúkame pôžičky od minimálneho rozsahu 10 000 dolárov do maximálne 800 miliónov dolárov. Dostali ste sa trochu do problémov s nezaplatenými účtami a neviete, ktorou cestou sa máte vydať alebo kam obrátiť? Čo tak nájsť renomovanú firmu na konsolidáciu dlhov, ktorá vám pomôže pri znižovaní mesačných splátok, aby ste mali dostupné možnosti splácania ako aj priestor na dýchanie, keď dôjde na koniec mesiaca a účty budete musieť zaplatiť? Odpoveďou je pôžička Franca Woller Loan Home. Znížte svoje platby, aby ste znížili zaťaženie svojich mesačných výdavkov. Emai (Lendup.credit01@gmail.com) Odpovedať

 • jackson napísal:
  21.10.20 14:55
  Dobrý deň, som pán jackson, poskytovateľ súkromných pôžičiek, ktorý žije v Taliansku. Dávam pôžičky na celoživotné príležitosti. Potrebujete urgentnú pôžičku na vyrovnanie svojich dlhov alebo potrebujete kapitálovú pôžičku pre svoje podnikanie? Boli ste odmietnutý bankami a inými finančnými inštitúciami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? Už nehľadajte, pretože sme tu, aby sa všetky vaše finančné problémy stali minulosťou. Požičiavame prostriedky od jednotlivcov, ktorí potrebujú finančnú pomoc, majú zlý kredit alebo potrebujú peniaze na platenie účtov, aby sme investovali do podnikania vo výške 2%. Chcem ťa pomocou tohto média informovať, že poskytujeme spoľahlivých a príjemných pomoc a ponúkne pôžičku. ďakujeme, kontaktujte nás ešte dnes na adrese: jacksonloanfirm29@yahoo.com, môžete tiež zavolať priamo do našej centrály na +393511766423 Odpovedať

 • Leyla Rodriguez napísal:
  12.10.20 22:08
  Dobrý deň, pôžička ponuka dnes. my ponuka úvery na 2% záujem rýchlosť, siahať od 1500 eur do 10.500.000.00 eur.. Môžeme vám pomôcť a ukončiť toto hľadanie pomoci. Riešením je: leylarodriguez9499@gmail.com Vďaka S pozdravom. Leyla Rodriguez. Odpovedať

 • Vinnydig napísal:
  12.10.20 20:41
  купить электронные сигареты в гусе-хрустальном hqd сколько можно использовать ------ отзывы о электронной сигарете im free 510 можно ли заправлять hqd повторно Odpovedať

 • Vinnydig napísal:
  12.10.20 15:00
  купить электронную сигарету в новотитароской как использовать эйкьюди повторно ------ электронные сигареты в боровичах эйкьюди электронные как пользоваться Odpovedať

 • James napísal:
  26.9.20 05:06
  Ahoj Ak súhlasíte iba s kreditom (kredit), prečítajte si svoj súhlas online. (Bez podvodov) dostupná úverová inštitúcia. Sme úverová spoločnosť, ktorý ponúka zvýhodnené pôžičky a iné úverové linky a je 100% Môžeme vám poskytnúť záruku na získanie pôžičky od našich spoločností, S úrokovou sadzbou 2%, od 20,000 do 200 000 EUR, na 1 a 30 rokov, základnou podmienkou je, že potrebujete prácu a primeraný príjem, alebo pracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba skôr, ako sa prihlásite, prosím, ak záujem, odpoveď e-mail: cashfirmarena@outlook.com alebo kontaktujte e-mailovú adresu našej advokátskej kancelárie: aj4261689@gmail.com Webové stránky: www.vhlaw.org Kontaktná osoba: Barr. Alex Johnson schváliť kredit žiadosti / kvalifikácie OBMEDZENÁ SPOLOČNOSŤ CASH ARENA BANK Kontakt: Sir James Williams http://www.arenafinco.com/ e-mail: cashfirmarena@outlook.com Ďakujeme, tešíme sa na vaše listy čoskoro Odpovedať

 • 17.9.20 18:57
  Chcem úprimne oceniť úverovú spoločnosť Davida Rexa, ktorá mi po toľkom strese a frustrácii finančne pomohla s pôžičkou. Som rád, že môžem túto legitímnu a vysoko renomovanú spoľahlivú pôžičkovú spoločnosť odporučiť každému, kto potrebuje pôžičku, aby sa skontaktoval s výpožičnou spoločnosťou David Rex prostredníctvom: email: (directcredit74@gmail.com alebo WhatsApp Number: +1(504)603-3666) Odpovedať

 • Mária napísal:
  28.7.20 18:48
  pozor, Som tu pre ľudí, ktorí potrebujú finančnú pomoc a hľadajú súkromnú spoločnosť schválenú vládou, ktorá poskytuje rýchle a dostupné pôžičky. v Bratislave je spoločnosť, ktorá mi pomáhala s úverom. ich sadzba je dobrá a tiež tvrdo pracujú na tom, aby pomohli ľuďom, ktorí potrebujú peniaze. môžete sa dostať do 1 000 000 EUR čo najrýchlejšie. táto spoločnosť ponúka súkromný úver jednotlivcom a podnikateľský úver. Ak máte záujem alebo potrebujete úver, pošlite svoju žiadosť o úver na allenlove824@gmail.com pre viac informácií dostanete odpoveď okamžite. Mária Odpovedať

 • Mike Morgan napísal:
  18.7.20 09:25
  Good day Sir/Madam, This message is to inform you that MIKE MORGAN LOAN FINANCIER offer all types of L0ANS @ 3% annual rate. Are you in need of financing of any type? Business, Mortgage, Personal etc. Any interested Applicants should get back to US VIA EMAIL: muthooth.finance@gmail.com Call or add us on what's App +91-7428831341 Odpovedať

 • Pamela Raymond napísal:
  15.5.20 18:40
  Dobrá správa pre všetkých, som tu, aby som sa podelil o svedectvo o tom, ako som dostal svoju pôžičku. Minulý týždeň som dostal pôžičku od známej a vernej spoločnosti a som ochotný pomôcť každému telu. Spočiatku som nikdy neveril spoločnosti a povedal som, že by som ich mal len sledovať, aby som zistil, ako grantové transakcie udržiavam v ich sledovaní krok za krokom, všetko sa stalo zaujímavým a milým, takže žiadam o pôžičku a oni ju poskytli a hneď ako transakcia bola vykonaná, peniaze boli prevedené do 24 hodín. Dobre, rád každému orgánu vo fóre je kontaktovať ju na tomto e-maile: globalprovissioncompany@gmail.com Odpovedať

 • Susan Benson napísal:
  13.5.20 23:42
  Dobrý deň, čelíte predčasným finančným výzvam? Som Susan Benson Som požičiavateľ a tiež finančný konzultant. Vzhľadom na ekonomickú stagnáciu, ktorou svet prechádza v dôsledku objavujúceho sa vírusu Corona, s prítomnosťou prebytku hotovosti v našej inštitúcii, Naším cieľom je zrýchliť peňažný obeh financovaním klientov v Európe aj mimo nej pôžičkou. Potrebujete naliehavú pôžičku na začatie podnikania, kúpu domu alebo auta? Potrebujete pôžičku z iných osobných dôvodov? Ak to čítate a viete, že potrebujete finančnú podporu, chcem, aby ste sa obrátili na moju firmu. Poskytujeme všetky druhy úverových služieb, zabezpečených aj nezabezpečených úverov. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com alebo napíšte mi správu priamo na WhatsApp cez: +447903159998 a okamžite dostanete odpoveď. Sme komplexná spoločnosť poskytujúca finančné služby a sme odhodlaní pomôcť vám zlepšiť vaše dlhodobé a krátkodobé finančné ciele. Funkcie a výhody; * Pohodlie - O úver môžete požiadať kedykoľvek a kdekoľvek. * Flexibilná suma - Vy rozhodujete, koľko si chcete požičať. * Rýchle priame financovanie - získajte pôžičku do 24 hodín po schválení. * Flexibilná úroková sadzba 3,0%. * Vysoká miera schválenia * Máte možnosť zvoliť si dátum splatnosti, buď týždenne, mesačne alebo ročne po dobu 1-30 rokov. * Jednoduchá online aplikácia. * Prispôsobené poradenstvo a odborné znalosti. * Žiadne skryté poplatky Mnoho ľudí považuje za také ťažké získať pôžičku od svojich miestnych bánk alebo iných finančných ústavov z nejakých dôvodov. Ak skutočne potrebujete riešenie svojich finančných problémov, napíšte našej firme a my vám pomôžeme s pôžičkou. Pomohli sme mnohým jednotlivcom a organizáciám, ktoré čelia finančným problémom na celom svete. Ak sa u nás uchádzate, uchádzate sa o spoluprácu s dôveryhodnou spoločnosťou, ktorá sa stará o vaše finančné potreby, našou najvyššou prioritou je vaša finančná stabilita a o celý proces sa budete starať. Ak chcete získať ďalšie informácie o našej ponuke pôžičiek, láskavo nám pošlite svoju žiadosť o úver prostredníctvom: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ALEBO; WhatsApp: +447903159998 Odpovedať

 • free lenders napísal:
  5.5.20 01:05
  Držíme nebankové pôžičky.; ... Minimálne dokumenty. Rýchle schválenie. Evidujeme individuálne záznamy bankových, nebankových a spotrebiteľských registrov Solus. Žiadne náklady. Individuálny záujem podľa solventnosti. Pôžičky do 500 000 KC. V prípade záložného práva môže exekúcia a pôžičky dosiahnuť až 50 000 000 KC. Viac dodávateľov aj pre samostatne zárobkovo činné osoby. Schopnosť odložiť splatnosť alebo mimoriadne platby a predčasné splatenie úveru. Napíšte na našu e-mailovú adresu pre naliehavé schválenie úveru .... E-mailová adresa: freeloanservice069@gmail.com Ďakujem... Odpovedať

 • makert napísal:
  2.5.20 23:42
  Pripravte moje svedectvo          joseluisloans@gmail.com Moje meno je Zivanka katica, som z Košíc. Slovenské. Chcem tento čas použiť na písanie na internete, že som práve dostal pôžičku od tejto spoločnosti s názvom Jose luis pôžičku vo výške 50 000 EUR. Spočiatku som neveril tomu, čo som povedal na internete, ale rozhodol som sa skúsiť ho a požiadať o pôžičku pred 2 dňami a práve mi zavolala banka, že mám na svojom účte 50 000 EUR a ja bola okamžite informovaná mojou úverovou spoločnosťou Jose luis, ktorá ma volala, a opýtala sa ma, či mám pôžičku, a povedal som im, že áno, takže povedali, že by som mal do tejto spoločnosti priviesť viac ľudí, ak by niekto potreboval úver, takže ak naozaj potrebujete úver , je to spoločnosť, o ktorú môžete požiadať, je naozaj skvelá a teraz verím, že existuje skutočná úverová spoločnosť, ktorá poskytuje pôžičky, a že táto spoločnosť je úverovou spoločnosťou jose luis, takže ak niekto z vás potrebuje naliehavú pôžičku a je to je dôležité, aby sa táto spoločnosť mohla prihlásiť. Existuje poštová adresa joseluisloans@gmail.com. Nakoniec som skutočne šťastný a teraz môžem začať podnikať. Ešte raz vám ďakujem Patricia za to, že ste vynikajúci, a Boh vám a vašej spoločnosti žehná. Odpovedať

 • makert napísal:
  2.5.20 23:42
  Hi, this is to inform the general public that Jose luis, a private loan lender has opened up a financial opportunity to anyone who needs any financial assistance. We provide loans at 2% interest to individuals, companies and companies in a clear and understandable way and condition. contact us today by email at (joseluisloans@aol.com) or (joseluisloans@gmail.com) Odpovedať

 • makert napísal:
  2.5.20 23:30
  Dobrý deň, potrebujete rýchlu, dlhodobú alebo krátkodobú pôžičku s relatívne nízkou úrokovou sadzbou menšou ako 2%? Tento rok vás ovplyvňuje problém hospodárstva? Som Jose luis, som vlastníkom pôžičiek Jose luis a ponúkam bezpečné a bezpečné pôžičky. * Hľadáte finančné prostriedky na splácanie pôžičiek a dlhov? * Hľadáte financovanie na začatie podnikania? * Potrebujete súkromné alebo obchodné pôžičky na rôzne účely? * Hľadáte pôžičku na veľké projekty? Ak áno, môžem pomôcť. * Môžem vám ponúknuť až 50 000 000 EUR. * Môžete si vybrať od 1 do 30 rokov pre splatenie. * Môžete si vybrať medzi mesačným a ročným splátkovým kalendárom. * Flexibilné podmienky pôžičky. Neváhajte a vráťte sa so mnou prostredníctvom tohto e-mailu: (joseluisloans@aol.com) alebo (joseluisloans@gmail.com)   Máte 100% záruku na získanie úveru na konci tejto úverovej transakcie. S pozdravom Jose luis. Odpovedať

 • Daniel napísal:
  9.6.19 12:15
  Dobrý deň , prosím vás chcel by som sa spýtať . Plánujem založiť eShop , chcem sa spýtať ak budem tovar nakupovať zo zahraničia musím sa zaregistrovať ako platca DPH ? Ďakujem za odpoved Odpovedať

  • Creeo.sk - Tvorba web stránok napísal:
   31.3.20 11:55
   Dobrý deň Pokiaľ budete dovážať tovar zo zahraničia, nemusíte sa registrovať ako platca DPH, pokiaľ neprekročíte určený obrat za posledných 12 mesiacov. Povinnosť registrovať sa na DPH bez ohľadu na výšku obratu je iba v prípade nákupu služieb zo zahraničia. Creeo.sk Odpovedať

 • Richard R napísal:
  20.1.19 11:04
  Dobrý mam otázočku. Mam e shop a nie som platcom DPH. Ak nakúpim tovar z DPH tak za koľko ho môžem predať koncovému spotrebiteľovi aby som na tom zarobil. Lebo ak nakúpim tovar z DPH a som neplatíč tak si nemôžem nárokovať DPH späť. Ďakujem za odpoveď Odpovedať

 • Jakub napísal:
  20.11.18 12:51
  Dobrý deň, keď sa zaregistrujem ako platca DPH podľa § 7a (kedže príjmam službu zo zahraničia - shoptet CZ) vy mi vystavíte faktúru bez DPH a ja dph zaplatím na slovensku. Čize platca DPH budem iba v tomto prípade? Na faktúrach zákaznikom budem uvádzať že nie som platca DPH a dph nebudem platiť iba v tomto konkrétnom prípade keď príjmem službu zo zahraničia. Dobre tomu rozumiem? Ďakujem. Odpovedať

 • BorisovaSl napísal:
  10.3.18 23:01
  Обход блокировки казино на Pokerstars Подробности: >>> https://vk.com/pokerstars_ne_rabotaet_kazino Odpovedať

 • Gabry napísal:
  29.12.16 21:12
  Dobry vecer, chcela by som sa spytat ako funguje zalozenie s.r.o pre e shop na predaj tovaru. Zakladatel nie je slovak ani cech ale chcel by spolocnost otvorit v jednom z tychto statov teda bud na sr alebo v cz. Co musi urobit aby nemusil platit dane vo svojom state ale len v state v ktorom otvori spolocnost. Moze byt konatel spolocnosti aj ked nema trvaly pobyt na slovensku alebo v cechach alebo musi byt konatel jedine osoba s trvalym pobytom? Dakujem za info Odpovedať

 • Gabry napísal:
  29.12.16 21:12
  Dobry vecer, chcela by som sa spytat ako funguje zalozenie s.r.o pre e shop na predaj tovaru. Zakladatel nie je slovak ani cech ale chcel by spolocnost otvorit v jednom z tychto statov teda bud na sr alebo v cz. Co musi urobit aby nemusil platit dane vo svojom state ale len v state v ktorom otvori spolocnost. Moze byt konatel spolocnosti aj ked nema trvaly pobyt na slovensku alebo v cechach alebo musi byt konatel jedine osoba s trvalym pobytom? Dakujem za info Odpovedať

 • Monika Kirnágová napísal:
  10.10.16 20:49
  Dobrý večer, chcela by som sa informovať ohľadom informácií o založení internetového obchodu. Kedy musím odvádzať DPH, aké sú poplatky pri založení živnosti pre e-shop s oblečením, alebo formu predaja cez internet bez oficiálnej webovej stránky. Vopred Ďakujem Odpovedať

 

Pridať komentár

 
Vaše meno
Nevypĺňajte toto pole:
Email
Správa
Vložením zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Loader

 
Sprievodca úspešného eshopára